Ulf Molau

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordväxtekologi, tundra, Aktis, ITEX, landskapsekologi, biodiversitet, Global Change, klimat, plant ecology, tundra, Arctic, ITEX, landscape ecology, biodiversity, Global Change, climate

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag arbetar sedan början av 90-talet som forksargruppledare inom arktisk växtekologi med huvudinriktning på effekter av Global Change (klimat och kvävenedfall) på tundrans växtarter och -samhällen (produktion, reproduktion, biodiversitet). Hittills har det mesta av verksamheten bedrivits inom ramen för ITEX, The International Tundra Experiment. Från och med 1998 ingår jag också i ett EU-projekt, DART (Dynamics of the arctic and alpine tree-line). Arbetet vid vår forskningsstation Latnjajaure inriktas nu alltmer på diversitet och produktion på landskapsnivå inom ett nytt NFR-finansierat projekt, Tundra Landscape Dynamics (1999-2001) i vilket även naturgeografer ingår. Gruppen deltar även inom biodiversitets-temat under 1999 års svensk-kanadensiska isbrytar-expedition (Tundra Northwest), där jag dessutom är ansvarig för expeditionens hela forskningsprogram. Gruppens verksamhet finns väl dokumenterad i två videoproduktioner i samarbetete med Enheten för Medieteknik vid GU (kontaktperson/producent Torbjörn Rosander). Två av gruppens forskare disputerade 1998. Gruppens största problem i nuläget är att inga nya doktorander tillkommer; fakultetens ekonomiska kollaps gör att vi inte får nya utbildningsbidrag under 1998 eller 1999; vilket i sin tur gör att vi ser oss om efter tjänster vid andra universitet.