Andrea Morf

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökordfysisk planering, deltagande, hållbar resursbruk, naturressurskonflikter, konflikthantering (naturresurs- & planeringskonflikter), integrerad kustzonsförvaltning, kustresurser, vattenkvalité, vindkraft, permanent boende, turistanläggningar, miljökonsekvenser, skärgårdsutveckling, landsbygdsutveckling, planning, participation, sustainable resource management, natural resource conflicts, conflict management (natural resource conflicts), integrated coastal zone management, coastal resources, water quality, wind power, residency and tourism planning, environmental impacts, rural development in coastal areas

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
A. Avhandlingens titel (preliminär arbetstitel) Natural Resource Management in Coastal Areas: Planning and Participation along the Bohuslän Coast (avhandlingen kommer att skrivas på engelska) B. Huvudfrågor Vad är möjligheterna och svagpunkterna av dagens deltagande i kustplanering? a) hur och varför deltar olika aktörer i kustplanering? b) vad är effekterna av deltagande-processer? c) hur kan erfarenheter och kunskap om deltagande användas i kust-management? C. Bakgrund Mitt avhandlingsprojekt är ett delprojekt inom SUC0Z0MA-Programmet (Sustainable Coastal Zone Management: bärkraftig förvaltning av kuster) som är ett samarbete mellan Fiskeriverket och Göteborgs och Stockholms universiteter och finanseras av MISTRA. D. Metod och källor Teori: tvärvetenskaplig integration av teoretiska begrepp i ett omfattande ramverk för analys, jämförelse och syntes Empiri: fallstudier, analys och diskussion baserad på den teoretiska begreppsramen Fysisk planering med vikt på deltagandeprocessen och implementering av planerna skall undersökas som fallstudier i flera kommuner på Västkusten och jämföras. Forskningsområdet är främst Västkusten och kommunal översiktsplanering. Det empiriska materialet samlas genom intervjuer och gruppdiskussioner (experter och lekmän), planeringsdokument och lagstiftning, dagstidningar, broschyrer, tidskrifter mm och själva landskapet (kartering, bildmaterial).