Ulla Tang

UniversityUniversity of Gothenburg
DepartmentClinical sciences
DivisionOrthopaedics
Keywordshållbarhet, sustainability, diabetes, fotsår, plantart tryck, ortoser,skor, biomekanik, prevention, kostnader, hållbarhet, diabetes, foot ulcers, plantar pressure, biomechanics,orthotics, foot wear, prevention, costs, sustainability

Website University of Gothenburg, in Swedish www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/c54cf772-f548-4a17-9fc2-85a1124dddb2
Website University of Gothenburg, in English www.gu.se/en/about/find-staff/c54cf772-f548-4a17-9fc2-85a1124dddb2
Networks/thematic areas
SDG:s1. No poverty, 2. Zero hunger, 3. Good health and wellbeing, 4. Quality education, 5. Gender equality, 6. Clean water and sanitation, 7. Affordable and clean energy, 8. Decent work and economic growth, 10. Reduced inequalities, 11. Sustainable cities and communities, 13. Climate action, 15. Life on land, 16. Peace, justice and strong institutions, 17. Partnerships for the goals
RegionsEurope and Central Asia
CountryEngland

Reasearch / work
1. Långtidsuppföljning av riskfaktorer för att utveckla fotsår vid diabetes. Fotsår och amputation vid diabetes är en allvarlig komplikation vid diabetes och påverkar individens livskvalitet och gångförmåga. Höga punkttryck under fotsulan, nervskador och fotdeformiteter är några av de riskfaktorer som inverkar på gångförmåga och funktion i nedre extremiteterna. I en tio års uppföljning undersöks förekomst av olika riskfaktorer för utveckling av fotsår vid diabetes. Vidare undersöks långtidseffekterna av trycket under fotsulan av olika typer av inläggsförsörjning. Övergripande syfte är att genom tidig identifiering sätta in preventiva insatser. 2a. Digital fotkoll med D-Foot Det har saknats en enhetlig digital rutin för fotundersökning och riskgradering vid diabetes. För Sveriges 500 000 personer med diabetes är en den årliga fotundersökningen viktig. Vid fotundersökningen identifieras individer som har ökad risk att utveckla fotsår. Tidig identifiering och tidig prevention har i tidigare studier visat att fotsår och amputation kan halveras. I projektet har ett digitalt beslutsstöd, D-Foot, utvecklats, testats och implementering pågår. Utvecklingen har skett i ett kliniskt, patientnära innovations-och forskningsprojekt. D-Foot är primärt avsett för ortopedteknisk personal. Andra yrkesgrupper kan tillämpa modifierade versioner. I projektet undersöks att beslutsstödet D-Foot mäter det som avses på ett tillförlitligt sätt. Vidare undersöks hur patienter och vårdpersonals upplevelse av att jobba digitalt vid fotundersökningen. Syftet med projektet är att utveckla ett enkelt, digitalt och objektivt beslutsstöd användbart vid årlig fotundersökning som ett första steg för effektiv prevention av fotkomplikation vid diabetes. Avsikten är även att lagrad data används vid utvärdering och förbättring av vården samt kopplas till nationellt kvalitetsregister. Läs mer på Familjen Jacobbsons webbplats https://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/friskare-fotter-tack-vare-di… 2b. Digital fotkoll med MyFoot Det har saknats ett enkelt digitalt verktyg för själscreening av fötter vid diabetes. I ett innovationsprojekt skapades MyFoot Diabetes. Utvecklingen har skett i nära samarbete med personer med diabetes, kliniker, grafisk designer, programmerare. Resultatet är ett gratis självtest för fötter som ger råd om egenvård och skoråd. Resultatet kan skrivas ut och tas med till läkaren för vidare undersökning. I projektet undersöks att MyFoot ger samma riskgrad som beslutsstödet D-Foot. Syftet med projektet är att utveckla ett träffsäkert, enkelt, digitalt och självtest av fotstatus vid diabetes. Läs mer här: www.myfootdiabetes.se 2c. Möjligheter och hinder att utveckla, sprida och implementera bottom up innovationer i offentlig verksamhet Alltfler innovationer inom hälso-och sjukvården rör digitalisering och IT. En framgångsfaktor är att minska graden av komplexitet i projekten. Det pågår forskning för att förstå och stödja utveckling och spridning av hållbara innovationer som kan underlätta skapandet av god vård och socialtjänst inom hälso-och sjukvård. Ett sådant initiativ till multinationellforskning är initierat från University of Oxford, där man skapat ramverk, NASSS CAT, för att förstå innovationsspridning och utforskar verktyg för att underlätta utveckling och innovation inom hälsovård och socialvård. (The non-adoption, abandonment and challenges to scale-up, spread and sustainability-(NASSS)-framework och NASSS-complexity assessment tool). En forskargrupp baserad i VGR med kopplingar till de internationella studierna, har över 30 års gemensam erfarenhet av att driva och studera innovationer i hälso- och sjukvården. Syftet är att analysera fyra utvalda case bestående av innovationer (digitala lösningar och tillhörande arbetssätt) från VGR. En kartläggning och analys görs utifrån ramverk (NASSS) och verktyg (NASSS -CAT) som särskilt beaktar aspekter av komplexitet inom sju definierade domäner som visat sig vara viktiga i utveckling och spridning av innovationer. Analys görs av varje case separat och som en gemensam meta-analys för att kunna identifiera och beskriva gemensamma utmaningar och möjligheter. Syftet är att genom kunskapsspridning bidra till att realistiska och genomförbara innovationer ger patientnytta i klinisk vardag. 3. Hållbar hälso - och sjukvård, med inriktning prevention av fotkomplikation vid diabetes Hälso- och sjukvården tar stora resurser i anspråk och liksom all produktion och service behöver hälso-och sjukvården ske inom de planetära gränserna. FN´s 17 globala hållbarhetsmål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen är ramverk som hälso-och sjukvården har att förhålla sig till för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det har saknats metoder och modeller för att räkna hållbarhetseffekter inom hälso-och sjukvården. Därför har ett tvärprofessionellt team bestående av patientrepresentanter, experter i agronomi, systemekologi, energi- och miljöteknik tillsammans med kliniker inom ortopedteknik, ortopedi och fysioterapi utvecklat en modell för att räkna hållbarhetseffekter. Vi använder ortopedteknisk behandling av fotkomplikation vid diabetes som exempel. I pågående projekt samlar vi in uppgifter om hur personer med diabetes rest till och från sjukhuset, hur lång tid besöket och resan tog samt om hen tagit ledigt från arbetet för besöket. I hållbarhetsräkenskaperna redovisas ekologiska, ekonomiska och sociala fotavtryck för olika behandlingsalternativ. Övergripande mål är att redovisa värdet av god fothälsa och tidig prevention av fotkomplikation vid diabetes. Dessutom presenteras en generell modell för hållbarhetsräkenskaper applicerbar även för annan sjukvårdsbehandling.