Anna Hedenrud

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökordlustgas, N2O, bioenergi, Salix, slam, gödsling, kammare, eddy covariance, nitrous oxide, N2O, bioenergy crop, willow, Salix, sewage sludge, fertilizer, automated chambers, eddy covariance

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen#tabContentAnchor2
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/om-institutionen#tabContentAnchor2
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag undersöker utsläpp av växthusgaser från en konventionell Salix-odling för bioenergianvändning. Fokus ligger främst på lustgasutsläpp efter gödsling med slam från reningsverk eller kommersiellt kvävegödsel.Jag använder både kammarmätningar och eddy covariance-teknik för att mäta gasflöden från mark och vegetation.