Hampus André

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Doktorand
Sökordcirkulär ekonomi, ekologisk ekonomi, industriell ekologi, kritiska material, knappa material, resurseffektivitet, kritikalitetsbedömning, LCA., circular economy, ecological economics, industrial ecology, critical materials, scarcity, criticality assessment, LCA, resource-effciency.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/hampus-andre.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hampus-andre.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hampus forskning fokuserar på värdering av knappa resurser och kritiska material inom cirkulära lösningar och är en del av forskningsprogrammet Mistra Rees (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking). Resultaten ska vägleda svensk tillverkningsindustri i övergången till en mer cirkulär ekonomi vilket minimerar risker, förbättrar konkurrenskraften och utgör ett stort kliv i rätt riktning mot en ekonomi som tar hänsyn till, och tar plats inom, jordens ekologiska begränsningar.