Jan Pettersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordispartiklar, vattenkluster, klusterreaktioner, klusterjoner, nukleation, kondensation, mesosfär, stratosfär, molekylstråle, ytspridning, raketbaserad observation, biomassa, avfall, alkalimetall, saltpartiklar, ytjonisation, högtemperaturkorrosion, ice particles, charged particles, cluster reactions, cluster ions, nucleation, condensation, middle atmosphere, mesopause, stratosphere, molecular beam, surface scattering, rocket-borne observation, biomass, waste, alkali, salt particle, surface ionization, hot corrosion

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskargruppen består av 8 personer som arbetar inom aerosol- och ytforskning, med tillämpningar på atmosfäriska partiklar och energiproduktion. Vi använder molekylstråleteknik för att studera mikrofysiken och reaktioner för små atmosfäriska ispartiklar. Vattenkluster bildas genom expansion av vattenånga in i vakuum och klustren studeras när de växelverkar med laddade partiklar, reaktiva gaser och fasta ytor. Klassiska trajektorieberäkningar och statistiska modeller komplementerar de experimentella studierna. Vi utvecklar också raket-baserade detektorer för atmosfäriska ispartiklar. Användningen av biomassa och avfall vid energiproduktion försvåras av höga alkalikoncentrationer som leder till korrosion av kraftverksdelar, tex gasturbinblad. Effektiv energiproduktion kräver därför att alkalikoncentrationen kan mätas och därefter minimeras. Vi utvecklar alkalidetektorer baserade på ytjonisation som mäter koncentrationen direkt i den heta förbränningsgasen. Vi studerar också kinetik för högtemperaturkorrosion och tillverkar även detektorer för atmosfäriska saltpartiklar.