Björn Sandén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordTeknikval, risk, systemanalys, teknikspridning, teknikbedömning, teknikinlåsning, innovationssystem, resurser, transporter, bränsle, solceller, metaller, vätgas, bränsleceller, energi, växthuseffekten, Technology choice, technology lock-in, risk assessment, technology assessment, systems analysis, technology diffusion, innovation systems, resources, transport, fuel, metals, solar cells, PV, hydrogen, fuel cells, energy, climate change, greenhouse effect

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/bjorn-sand%c3%a9n
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/bjorn-sand%c3%a9n
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Analys av teknikval och hållbara teknikutvecklingsvägar. Systemanalytiska bedömningar av nya teknikers potential (miljö- och resursperspektiv, ekonomiska kriterier) förenas med studier av innovationssystemen kring teknikerna för att undersöka vad som krävs för att skapa önskvärda och möjliga teknikutvecklingsvägar. Centrala blir frågor kring återvändsgränder, dvs vilka tekniska lösningar som kan framstå som lovande på kort sikt men som på längre sikt låser ute tekniker med större potential. Studerade teknikområden innefattar val av fordonsbränsle och solceller.