Johanna Gräns

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordekotoxikologi, miljögifter, blandningar, fisk, fysiologi

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Blandningar av miljögifter och dess effekter på CYP1A I miljön återfinns en rad olika klasser av miljögifter som kan leda till en exponering och upptag för organismer i dess naturliga habitat. Många av dessa ämnen är fettlösliga och kan leda till ackumulering till toxiska koncentrationer om de inte utsöndras. Innan fettlösliga ämnen kan utsöndras måste de biotransformeras till mera vattenlösliga metaboliter. Cytokrom P450 (CYP) systemet katalyserar majoriteten av fas 1 metabolismen av miljögifter i fisk. CYP genuttrycket kan induceras av en rad olika ämnen och aktiveras genom olika receptorer. Exempelvis kan polyaromatiska kolväten agera som ligand till arylhydrocarbon receptorn (AhR) som medierar uttrycket av CYP1A. Jag är intresserad av hur olika blandningar av miljögifter påverkar induktionen av CYP1A i fisk.