Lars Bergdahl

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
SökordVatten, luft, strömning, flöden, avlopp, regn, spillvatten, spädning, spridning, föroreningar, spillvärme, belastningar, sedimenttransport, styrning, bräddavlopp, oljeavskiljare, våtmarker, utjämningsmagasin, sjövärme, dammar., Hydraulics, air, fluid flow, sewage, run-off, mixing, dispersion, pollutants, waste heat, loads, sediment transport, combined sewer overflow, oil separators, lake heat, wetlands, retention ponds.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/lars-bergdahl.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/lars-bergdahl.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Verksamhet inom miljöområdet I Vattenbyggnad studeras strömning i naturen och i byggda anläggningar, t ex: flöden i vattendrag och i avloppsledningar för regn- och spillvatten; spädning och spridning av föroreningar och spillvärme i vatten och luft; och belastningar på anläggningar orsakade av vattenströmning. Projekt med miljöanknytning är sedimenttransport i avloppssledningar, styrning av bräddavlopp i avloppssystem, effektiviteten hos oljeavskiljare, cirkulation i istäckta sjöar, funktion av våtmarker och utjämningsmagasin för behandling av "naturvatten" och efterbehandling av avloppsvatten. Vågkraft på 70-talet